Leren en groeien bij de Peuteropvang

Vanaf de leeftijd van 2 jaar zult u merken dat uw kind meer behoefte krijgt aan het ontdekken van de wereld om zich heen en aan het spelen met leeftijdsgenootjes. Op peuteropvang Petito’s kan uw kind op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Op deze manier kan uw kind leren omgaan met andere peuters en went uw kind ook aan een nieuwe omgeving.

Spelenderwijs wordt uw peuter voorbereid op de basisschool. De peuteropvang is bedoeld voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar binnen de gemeente Dongen. Uw kind komt in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. Afhankelijk van de groepsgrootte werkt er op de groep : 1 pedagogisch medewerkster op 1-8 kinderen of 2 pedagogisch medewerkers op 9 – 16 kinderen. De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang zijn altijd gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en beschikken daarnaast over een VVE-certificaat.

Op de Peuteropvang is ruime aandacht voor de algemene ontwikkeling van uw kind. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen en zij stimuleren zelfstandig gedrag. Dit geeft peuters zelfvertrouwen. Peuters doen hierdoor sociale en persoonlijke vaardigheden op. Kinderen leren van elkaar en van onze pedagogisch medewerkers en leren normen en waarden. Peuteropvang is een plek waar kinderen mogen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Peuters krijgen de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar groep 1 van het basisonderwijs en de ontwikkeling van uw peuter wordt op positieve wijze gestimuleerd. Al deze vaardigheden zullen de overgang naar de basisschool vergemakkelijken.

Het kind staat centraal

Kinderen op de peuteropvang functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Op de peuteropvang leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, voorlezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij zich optimaal ontwikkelt. De pedagogisch medewerker geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De pedagogisch medewerker neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind. Daarnaast biedt men ook duidelijkheid en structuur door het aangeven van grenzen en een vast dagritme, zodat de kinderen oriëntatiepunten hebben waardoor zij hun omgeving als veilig en vertrouwd kunnen ervaren.

Pedagogische visie

Centrale uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind. Het kinderdagverblijf wil kinderen opvoeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Pedagogische doelen die het kinderdagverblijf nastreeft:

  • het ondersteunen van sociale relaties tussen kinderen
  • het bevorderen van zelfstandigheid
  • het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling
  • het bevorderen van cognitieve ontwikkeling nl. “het kennen”

Wat kost peuteropvang?

Bekijk de tarieven op de overzichtspagina

Bekijk tarieven

Meer weten? Lees u in over Petito's

• Gratis informatiepakket
• Geheel vrijblijvend
• Direct in uw mailbox

Informatie aanvragen

Veelgestelde vragen

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via deze link, u logt op deze website in met uw DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Opvangsoort (hele dagopvang / buitenschoolse opvang)
  • Aantal opvanguren per maand
  • Uurprijs
  • Landelijk registernummer kinderopvang van de opvanglocatie

Deze gegevens kunt u vinden op de overeenkomst.

U kunt de borstvoeding gekoeld meenemen in een koeltas. Op elke groep is een koelkast aanwezig, waar uw afgekolfde borstvoeding bewaard kan worden. Om de borstvoeding op te warmen gebruiken we een flesverwarmer. U kunt met de pedagogisch medewerker afspreken hoe vaak en hoeveel uw kind mag drinken. 

Zodra we uw inschrijfformulier hebben ontvangen kijken we in de planning of er plaats is voor uw kind op de gewenste dagdelen. Deze plaats wordt dan voor uw kind gereserveerd. Door tijdig in te schrijven vergroot u de kans op het verkrijgen van opvang op de door u gewenste dagdelen.

De opzegtermijn is 1 maand, op elk moment van de maand op te zeggen. De overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen uren kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke, dan wel elektronische opzegging met in achtneming van de bovengenoemde opzegtermijn. 

Het kindercentrum is gesloten op erkende feestdagen, nl. Nieuwjaar, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Om de 5 jaar zijn wij op Bevrijdingsdag gesloten. Deze dagen worden ook in rekening gebracht en kunnen niet geruild worden. 

Buiten deze dagen zijn wij zijn geopend maandag tot en met vrijdag van 7.45u 18.00u.

Een kind wat ziek is kan niet worden opgevangen. Een kind moet worden opgehaald wanneer het te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen, wanneer de verzorging te intensief is voor groepsleiding, of wanneer de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. Dit is ter beoordeling van de groepsleiding en volgens advies van de G.G.D. Als het kind ziek wordt op het kindercentrum is het mede in zijn of haar belang dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Als uw kind ziek is moet u dit altijd aan ons doorgeven, ook wanneer u twijfelt. Deze informatie is belangrijk omwille de zorg van uw kind, maar ook omdat wij rekening moeten houden met een eventueel besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Wij handelen volgens de richtlijnen van de GGD wat inhoudt dat wij geen zetpillen of kinderparacetamol mogen toedienen om evt. koorts terug te dringen.

In het belang van het kind geldt dat ouders zelf met hun kind naar de dokter gaan als dat nodig mocht zijn. Bij een spoedgeval gaat een pedagogisch medewerker met het kind naar dokter of ziekenhuis. U wordt dan onmiddellijk ingelicht.

Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en het kinderdagverblijf is een gewenningsperiode wenselijk. Het is prettig voor uw kind als deze gewenning een beetje geleidelijk kan verlopen en dat u in deze periode makkelijk bereikbaar bent. Het wennen kan echter niet voor datum van plaatsing gebeuren in verband met de bezetting op de groep. Het is handig hier rekening mee te houden bij uw plannen om weer te gaan werken, door bijvoorbeeld de ingangsdatum van de opvang te plannen voor de aanvangsdatum van uw werk. Tijdens het intakegesprek kan uw kind ook alvast wennen op de groep. 

Bij de BSO kan uw kind tijdens het intakegesprek ook alvast wennen op de groep. Indien de leeftijd van uw kind dit toelaat mag uw kind bij het gesprek aanwezig zijn, zodat de pedagogisch medewerker ook vragen rechtstreeks aan uw kind kan stellen.

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan telefonisch door te bellen naar: 0162 - 313514. Wenst u eerst meer informatie te ontvangen vraag dan een informatiepakket aan.

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. U kunt een afspraak maken via het online formulier of telefonisch via 0162-313514, wij staan u graag te woord. Wij zorgen dat een van onze medewerkers tijd heeft om een rondleiding te geven en onze pedagogische visie toe te lichten. Ook de vragen die u verder heeft kunt u op dat moment stellen. 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.