Vaccinatiebeleid

Kindercentrum Petito's heeft het besluit genomen om uitsluitend kinderen, die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, toe te laten tot onze locatie. Na een positief advies van de Oudercommissie hebben wij dit besluit vastgelegd in een beleid. In het kort komt het beleid erop neer dat wij vanaf heden geen kinderen meer zullen opvangen die niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).

Aanleiding tot besluit

De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Het bieden van een veilige omgeving is een van de kerntaken binnen Kindercentrum Petito’s.

Binnen onze kinderopvang hebben wij te maken met zeer jonge kinderen. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben.

Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14 maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen als de vaccinatiegraad 95% of hoger ligt.

 

BMR-vaccin

In Nederland is het percentage tweejarigen dat gevaccineerd is met het BMR-vaccin nu echter nog maar 92%. Nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 95% is gezakt, loopt de groepsimmuniteit gevaar. Dit is met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inenting ontvangen.
Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, hebben wij besloten om uitsluitend kinderen toe te laten die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. Op die manier creëren wij groepsimmuniteit op onze locatie. Daar wij zowel kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden binnen dezelfde huisvesting, geldt dit dus voor alle groepen die behoren tot Kindercentrum Petito’s.

 

Waarom nu maatregelen?

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren flink gedaald en daardoor onder de benodigde 95% gekomen. Een zorgelijk feit, omdat onze kwetsbare jonge kinderen hierdoor niet meer kunnen profiteren van de groepsimmuniteit. Er zijn uitbraken geweest van de mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag, in een wijk in New York en in landen als Polen en Oekraïne.

Verder ligt er op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat kinderopvangorganisaties expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen, een ziekte kan zich hier dan ook zeer snel verspreiden. We willen de jonge kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen en hiervoor zijn nu maatregelen nodig.

 

Concrete maatregelen

Door ons besluit zullen wij per heden kinderen die 14 maanden of ouder zijn en niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond weigeren op onze locatie, omdat er ook kinderen jonger dan 14 maanden op onze locatie aanwezig zijn. Zo houden we de vaccinatiegraad op Kindercentrum Petito’s hoog en kunnen de allerjongsten profiteren van de groepsimmuniteit.

Wij hebben bewust gekozen om alleen de BMR-vaccinatie verplicht te stellen, omdat de ziekten waartegen deze vaccinatie beschermt dodelijke gevolgen kunnen hebben. De BMR-vaccinatie wordt pas met 14 maanden gegeven. Kinderen jonger dan 14 maanden zijn BMR ongevaccineerde kinderen, dus onbeschermd. Hierdoor lopen zij een extra risico. Daarnaast kunnen kinderen op de leeftijd van 6 tot 9 weken al worden gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). De kinderen die tegen deze ziekten zijn gevaccineerd zijn dus al beschermd voordat zij door ons worden opgevangen.

Indien een kind vanwege medische redenen (nog) niet kan worden gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond, gaan wij met de ouder(s)/verzorger(s) en behandelend artsen in overleg om de eventuele alternatieven te bespreken.

 

Positief advies Oudercommissie

Voordat wij ons besluit namen, hebben wij ons voornemen aan de Oudercommissie voorgelegd en haar gevraagd om een advies uit te brengen. De oudercommissie heeft vervolgens een positief advies uitgebracht. De oudercommissie omarmt daarmee ons beleid en onderstreept het belang van de maatregelen. De oudercommissie heeft hierin onderzoek gedaan bij Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Dit is gebeurd met inachtneming van de vaccinatiegraad in Dongen.

 

Bewijs van vaccinatie

Om te kunnen controleren of de kinderen gevaccineerd zijn, ontvangen wij graag een bewijs dat uw kind(eren) is/zijn gevaccineerd.

Het vaccinatiebewijs dient u, tijdens de intake, aan de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind te laten zien. Mocht u bezwaar hebben om uw privacygegevens kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind, dan bestaat tevens de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij één van de leidinggevenden op kantoor.

Wanneer uw kind(eren) wel is/zijn gevaccineerd, maar u bent niet in het bezit van een vaccinatiebewijs, dan kunt u het vaccinatiebewijs schriftelijk aanvragen via 'Aanvraag Vaccinatiebewijs' op de website.

U ontvang het vaccinatiebewijs na 2 à 3 weken per post. U kunt ook telefonisch of per mail vragen stellen over uw eigen vaccinatiegegevens of die van uw kind bij de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP). In verband met de privacyrichtlijnen moet u het BSN-nummer, de geboortedatum, naam en huidig adres doorgeven van degene van wie u de gegevens wilt ontvangen.

 

Geen garanties

Door de hierboven beschreven maatregel proberen we een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Wij kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen opdoen, bijvoorbeeld in een speeltuin of de supermarkt.

In de kinderopvang spelen kinderen echter zeer intensief en voor langere tijd met elkaar samen. De kans op besmetting is dan ook groter. Wij willen in deze dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en de kinderen binnen onze mogelijkheden beschermen tegen BMR.

 

Meer informatie

Er zijn voor ouders/verzorgers verschillende redenen om hun kind(eren) niet te vaccineren. In de praktijk blijkt dat een deel van die redenen is gebaseerd op incomplete of onjuiste informatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierover een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe u betrouwbare informatie kunt herkennen. Op deze pagina worden ook de meest voorkomende redenen om niet te vaccineren besproken. Wilt u hier meer over weten dan kunt u kijken op deze website van de Rijksoverheid. U kunt bij vragen ook contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD, de huisarts of een kinderarts.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de leidinggevende op kantoor of via de mail.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.