VVE - Vroeg en Voorschoolse Educatie

Ontwikkelingsmethode voor kinderen van 0-4 jaar

Wij bieden Vroeg en Voorschoolse Educatie (verder te noemen VVE). Wij hebben gekozen voor de methode van Uk & Puk, daar aan deze methode ook de 4 opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven ten grondslag ligt en dus goed aansluit bij ons pedagogisch beleid en werkwijze. De VVE methode Uk & Puk is volledig geïmplementeerd in ons pedagogisch beleid en geïntegreerd in onze dagelijkse manier van werken op alle groepen van het kinderdagverblijf. Het VVE aanbod is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar met als doel om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren waarbij bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand deze achterstand verkleind of opgeheven kan worden.

Puk en de VVE Methode

Een belangrijk middel binnen de VVE methode is de pop “Puk”. Puk is een extra “kind” in de groep. De pedagogische medewerkers betrekken hem bij de dagelijkse structuur. Men nodigt via Puk de kinderen uit om zichzelf te verwoorden of te presenteren in een groep. Uk & Puk is bedoeld voor kinderen van 0 – 4 jaar waarbij de nadruk bij iedere leeftijdsfase op een ander gebied ligt.

Ontwikkeling van peuters

Door te werken met Uk & Puk/ Puk en Ko zijn de pedagogisch medewerkers heel bewust bezig met de ontwikkelingsgebieden van de peuters op een leuke ontspannen manier. Uk & Puk/ Puk & Ko werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen tot en met 4 jaar, waardoor een stevige basis voor het basisonderwijs wordt gelegd. De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden door middel van een observatiesysteem. Deze informatie zal na toestemming van ouders als overdrachtsdocument dienen voor het basisonderwijs om de doorgaande lijn ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Vanuit onze peutergroep kunnen de peuters uitstromen naar alle basisscholen binnen de gemeente Dongen.

Ontwikkeling van baby's

De medewerkers van het kinderdagverblijf hebben de training Basic Spelen gevolgd. Met behulp van eenvoudig spelmateriaal kun je op een ontwikkelingsgerichte manier met een baby spelen. Beweging is erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Baby’s zijn meer tevreden en ontwikkelen zich beter wanneer er regelmatig met ze gespeeld wordt en tijdens dit spelen veel kunnen bewegen. Naast de motorische ontwikkeling richt Basic Spelen zich ook op de zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling. Ook het samenspelen en op die manier contact maken met andere baby’s is een belangrijk onderdeel.

De baby’s worden niet passief bewogen maar uitgedaagd om zelf actief te worden en op onderzoek uit te gaan. Hierdoor wordt niet alleen de lichamelijke ontwikkeling van de baby gestimuleerd, maar ook de geestelijke en emotionele ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers streven er naar om dagelijks bij de baby’s de activiteiten van Basic Spelen aan te bieden

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.